Warunki użytkowania

Warunki użytkowania

Poniższe warunki użytkowania zawierają reguły korzystania z serwisu www.broker-check.pl oraz wszystkich oferowanych na nim usług (“strona internetowa”).

 

PRZED WEJŚCIEM NA STRONĘ PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z WARUNKAMI UŻYTKOWANIA. WCHODZĄC NA STRONĘ ZGADZASZ SIĘ Z WARUNKAMI UŻYTKOWANIA. OSOBY NIEWYRAŻAJĄCE ZGODY NA STOSOWANIE SIĘ DO POWYŻSZYCH WARUNKÓW, POWINNY OPUŚCIĆ STRONĘ.

 

INNE WARUNKI OBOWIAZUJĄCE UŻYTKOWNIKÓW TEJ STRONY

Nasza polityka prywatności definiuje sposób przetwarzania przez nas danych osobowych zebranych przez nas i dotyczących Twojej osoby, bądź też udostępnionych przez Ciebie. Osoby korzystające ze strony wyrażają zgodę na wspomniane przetwarzanie i potwierdzają poprawność podanych przez nie danych.

Nasze Wytyczne dotyczące plików cookie zawierają informacje o cookies używanych na naszych stronach.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie ze strony na własną odpowiedzialność. W szczególności dotyczy to:

  1. Odpowiedzialności użytkownika za stosowanie się do istniejących przepisów prawnych: Nie jesteśmy samodzielną firmą oferującą produkty finansowe online i nie wspieramy użytkowania produktów finansowych online w sposób niezgodny z prawem.
  2. Informacje prezentowane na stronie internetowej mają charakter wyłącznie informacyjny.  Treści zawarte na stronie są prezentowane wyłącznie w charakterze informacji ogólnej. Nie należy ich rozumieć w sensie doradztwa technicznego, finansowego prawnego, ani też żadnego innego.
  3. Informacje zawarte na stronie mogą być niepełne bądź nieaktualne: Pomimo wysiłków w celu aktualizacji informacji zawartych na stronie nie możemy zagwarantować ich poprawności, kompletności ani aktualności.  Nie jesteśmy zobowiązani do aktualizacji informacji na stronie internetowej i przed każdym zakupem towarów bądź usług zalecamy weryfikację informacji na stronie internetowej firmy oferującej produkty finansowe online.  Na stronie tej nie znajdują się wszystkie firmy oferujące produkty finansowe online ani wszystkie produkty finansowe online.
  4. Nie ponosimy odpowiedzialności za strony połączone linkiem:  W przypadku, jeżeli na naszej stronie znajdują się linki prowadzące do innych stron oraz zasobów, należących do firm trzecich, linki te mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie potwierdzamy poprawności tych linków. Nie mamy również żadnej kontroli nad treściami tych stron oraz zasobów. W przypadku kliknięcia na link prowadzący do innej strony, następuje natychmiastowe opuszczenie strony.
  5. Wykluczenie odpowiedzialności w kwestii reklam: www.broker-check.pl jest serwisem porównawczo-recenzyjnym, opartym na działalności reklamowej. By zapewnić bezpłatne i pozbawione ograniczeń korzystanie z naszej strony używamy linków prowizyjnych, kierujących do firm oferujących produkty finansowe online. Kolejność oraz ranking firm w naszych tabelach porównawczych mogą być determinowane czynnikami komercyjnymi, jak ogólna popularność, jak również danymi konwersacyjnymi i wydajnościowymi. Nasze recenzje, kolejność oraz rankingi mogą się zmieniać w czasie.
  6. Ograniczenie wiekowe: Musisz mieć minimum 18 lat, by móc wejść na tę stronę. Poprzez wejście na stronę oraz zaakceptowanie niniejszych warunków użytkowania potwierdzasz, że masz minimum 18 lat.

WARUNKI UŻYTKOWANIA ORAZ SAMA STRONA MOGĄ ZOSTAĆ PRZEZ NAS ZMIENIONE

Niniejsze warunki użytkowania mogą zostać zmienione. Zmienione warunki obowiązują od daty ich opublikowania. Za każdym razem, gdy korzystasz z niniejszej strony, zapoznaj się z warunkami obowiązującymi w danym momencie, by upewnić się, że są one dla Ciebie znane i zrozumiałe.

Możliwe są modyfikacje strony, w celu dostosowania jej do potrzeb użytkowników i naszych priorytetów biznesowych.  Staramy się powiadamiać o wszelkich poważniejszych zmianach.

FUNKCJONOWANIE STRONY MOŻE ZOSTAĆ ZAWIESZONE, A JEJ ZAWARTOŚĆ USUNIĘTA

Korzystanie z niniejszej strony jest bezpłatne.

Nie gwarantuje się bezustannej dostępności strony bądź zawartych na niej treści. Fragmenty strony bądź cała strona, ze względów biznesowych i organizacyjnych, mogą zostać zamknięte, odwołane bądź ograniczone. Staramy się powiadamiać o zaistnieniu takich okoliczności.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za to, że wszystkie osoby, wchodzące na stronę za pomocą jego łącza internetowego, świadome są i stosują się do niniejszych warunków.

W JAKI SPOSÓB MOŻESZ WYKORZYSTAĆ MATERIAŁY ZAWARTE NA STRONIE

Możesz korzystać z niniejszej strony oraz zawartych na niej materiałów dla celów własnych, nie mających natury komercyjnej. Zabrania się korzystania z zawartości strony dla celów komercyjnych, chyba że za naszym zezwoleniem.

Jesteśmy właścicielem lub też posiadaczem licencji wszystkich praw własności na stronie oraz opublikowanych na niej materiałów. Treści te są chronione prawem autorskim na całym świecie.  Wszelkie prawa zastrzeżone

W przypadku wydrukowania, skopiowania bądź pobrania części niniejszej strony z pogwałceniem warunków użytkowania, użytkownikowi zostanie bezzwłocznie odebrane prawo do korzystania ze strony, a wszystkie kopie pobranych materiałów ma on obowiązek zwrócić bądź zniszczyć.

NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TWOJE STRATY LUB SZKODY

W żaden sposób nie zrzekamy się bądź nie zawężamy naszej odpowiedzialności względem użytkownika, w przypadkach, w których prawnie byłoby to niedopuszczalne. Dotyczy to odpowiedzialności w przypadku śmierci bądź obrażeń cielesnych, powstałych w wyniku zaniedbania naszych pracowników bądź naszych współpracowników lub dostawców, jak również w przypadku oszustwa.

Niniejsza strona udostępniona jest wyłącznie do użytku domowego i prywatnego. Użytkownik deklaruje się nie korzystać z niniejszej strony w celach komercyjnych bądź biznesowych. Właściciel strony nie ponosi odpowiedzialności za utratę zysku, straty biznesowe, przerwy w pracy przedsiębiorstwa lub też za utratę możliwości biznesowych.

W przypadku, gdy użytkownik ma zamiar korzystać ze strony w celach komercyjnych bądź jest użytkownikiem biznesowym:

  1. wykluczone zostają wszelkie warunki, gwarancje, zapewnienia i wszelkie inne, zawarte na stronie bądź w jakiejkolwiek jej treści, odnoszące się do zamiarów użytkownika
  2. Nie ponosi się odpowiedzialności za straty bądź szkody, jak np. umowy, zabronione działania (łącznie z zaniedbaniem), naruszenia świadczeń prawnych itd., również wtedy, gdy są one do przewidzenia i gdy powstały w związku z
  1. i) użytkowaniem strony bądź też w związku z nieumiejętnością korzystania ze strony.
  2. ii) z użytkowaniem treści zawartych na stronie.

W szczególności nie ponosi się odpowiedzialności za szkody niebezpośrednie bądź pośrednie.

NIE ODPOWIADAMY ZA ZAGROŻENIE WIRUSAMI I OCZEKUJEMY OD UŻYTKOWNIKÓW ODPOWIEDZIALNEGO PODEJŚCIA W TEJ KWESTII

Mimo nieustannych starań w celu zapewnienia bezpieczeństwa strony pod względem robaków, wirusów i malware nie możemy zagwarantować jej absolutnego bezpieczeństwa. Użytkownik odpowiedzialny jest za odpowiednie skonfigurowanie technologii informatycznej, programów komputerowych oraz platformy, za pomocą których będzie korzystał ze strony. Zalecamy użytkowanie własnego oprogramowania antywirusowego.

Zabrania się korzystania ze strony w sposób niedozwolony, poprzez umyślne infekowanie jej wirusami, trojanami, bombami logicznymi lub też innym, złośliwym bądź też technologicznie szkodliwym, materiałem. Zabrania się prób łączenia z serwerem, na którym przechowywana jest strona bądź też z serwerem, komputerem lub bankiem danych połączonymi ze stroną. Zabrania się atakowania strony za pomocą Denial-of-Service lub Distributed Denial-of-Service (DDoS). Naruszenie tych warunków stanowi w świetle prawa przestępstwo według zapisu Computer Misuse Act 1990. Naruszenia tego rodzaju będą przez zgłaszane do odpowiednich organów ścigania, wraz z przekazaniem do nich danych osobowych użytkownika popełniającego wykroczenie. W przypadku takowych naruszeń użytkownikowi w trybie natychmiastowym odebrane zostanie prawo do korzystania ze strony.

JAKIE PRZEPISY PRAWNE, WŁAŚCIWE DLA DANYCH KRAJÓW, OBOWIĄZUJĄ DLA NINIEJSZYCH WARUNKÓW UŻYTKOWANIA?

Warunki użytkowania, ich przedmiot i założenia podlegają prawu niemieckiemu Prawa użytkownika pozostają przy tym nienaruszone.

Uznaje się za uzgodnione, że w przypadku sporów i kwestii odnoszących się do strony internetowej, sądami właściwymi są sądy na terenie Niemiec. Powyższe nie dotyczy użytkowników z innych krajów, mieszkających poza obszarem Niemiec.

POWYŻSZE POROZUMIENIE DOTYCZY JEDYNIE UŻYTKOWNIKA

Nikt inny, poza stronami w myśl niniejszej deklaracji, nie ma prawa do egzekwowania warunków użytkowania.

Użytkownik nie ma prawa do przeniesienia praw oraz obowiązków wynikających z powyższych warunków użytkowania na inną osobę fizyczną bądź prawną bądź też do zbycia tychże w inny sposób.

 

Ostatnia aktualizacja: 7 lipiec 2017